Cyklohexán

Back

Objednávkové číslo: 001209

Sumárny vzorec: C6H12 Balenie: 1000 ml
  Číslo indexu EC 601-017-00-1
Molová hmotnosť: 84,16 g/mol CAS: 110-82-7
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene EINECS: 203-806-2

Špecifikácia

Osah................................... min. 99 %
Voľné kyseliny .................... max. 0.001 %
Voda (K.F.) ..........................max. 0.002 %
Bod vzplanutia ................... -18°C

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoHorľavinaNebezpečenstvoJedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H336: Môže ospalosť alebo závraty.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

 

RTECS kód: GU6300000