Kyselina trichlóroctová p.a.

[Trichloroacetic acid , TCA]

Katalógové číslo , 500 g 000172
Vzorec:C₂HCl₃O₂
M.h.:163.38 g/mol
CAS: 76-03-9
EINECS:200-927-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.