Acetón p.a.

[Dimethyl ketone, Propanone]

Katalógové číslo:L-02395
Vzorec:C3H6O
M.h.:58,08 g/mol
CAS:67-64-1
EINECS:200-662-2
Obsah min.:99,95
Destilačné rozmedzie:55,5-56,5°C

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.      

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

 P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.