Hydrogénsíran sodný monohydrát p.a.

Katalógové číslo, 1kg000823
Vzorec:NaHSO4 . H2O
M.h.:138.07 g/mol
CAS:10034-88-5
EINECS:231-665-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.