Chlorečnan draselný p.a.

Katalógové číslo , 1 kg000163
Vzorec:KClO3
M.h.:122,55 g/mol
CAS: 3811-04-9
EINECS:223-289-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H302: Škodlivý po požití.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.