Chróman draselný p.a.

[Chromic acid potassium salt]

Katalógové číslo , 250 g000322
Vzorec:K2CrO4
M.h.:194.19 g/mol
CAS:7789-00-6
EINECS:232-140-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H340: Môže spôsobovať genetické poškodenie.
H350i: Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné,
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.