Chlorid cínatý dihydrát p.a.

[Tin(II) chloride dihydrate]

Katalógové číslo000151
Vzorec:SnCl2 x 2H2O
M.h.:225.63 g/mol
CAS: 10025-69-1
EINECS:231-868-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H302 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P260: Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly.
 P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
 P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 P304 + P340 + P310: PO VDÝCHNUTÍ:
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.