Kyselina citrónová bezvodá p.a.

[2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid]

Katalógové číslo: 1 kg002393
Vzorec:C₆H₈O₇
M.h.:192.12 g/mol
CAS: 77-92-9
EINECS:201-069-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.