Salicylan sodný p.a.

[Salicylic acid sodium salt]

Katalógové číslo: 500 g000758
Vzorec:C₇H₅NaO₃
M.h.:160.10 g/mol
CAS:54-21-7
EINECS:200-198-0
Obsah:≥99 %
Iba pre profesionálnych užívateľov

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

P260: Nevdychujte prach.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.