Kyselina dusičná 65 % p.a.

[Nitric acid]

Katalógové číslo (1.000 ml):000012
Vzorec:HNO3
M.h.:63,01 g/mol
CAS:7697-37-2
EINECS:231-714-2
ADR/RID UN 2031 , 8 (5.1), II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331: Toxický pri vdýchnutí.
EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.