Dietyléter pre analýzu (nestabilizovaný)

[Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether]

Katalógové číslo , 900 ml000048
Vzorec:C₄H₁₀O
M.h.:74.12 g/mol
CAS: 60-29-7
EINECS:200-467-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H302: Škodlivý po požití.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.