Tris(hydroxymetyl)aminometán p.a.

[Aminomethylidine trimethanol]

Katalógové číslo, 500gA18494
Vzorec:C4H11NO3
M.h.:121.14 g/mol
CAS:77-86-1
EINECS:201-064-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.