Dusičnan draselný p.a.

[Potassium nitrate]

Katalógové číslo: 1 kg000610
Vzorec:KNO3
M.h.:101,10 g/mol
CAS:7757-79-1
EINECS:231-818-8
Obsah /assay:min. 99,50 %
Látky nerozpustné vo vode:max. 0,002%
Ťažké kovy:max. 0,0005%
Chloridy(Cl):max. 0,001%
Sírany (SO4):max. 0,003%
Železo (Fe):max. 0,003%

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Pozor

Piktogramy

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.