Benzín lekárenský

[Benzinum]

Katalógové číslo:000040
CAS:64742-49-0
EINECS:265-151-9
Destilačné rozmedzie:40-100°C
Zlúčeniny síry:negatívne, alkalita a kyslosť
Benzén:max. 0,5%
Neprchavý zvyšok:max. 0,003%
Hustota:0,66-0,69

Piktogramy

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Nebezpečenstvo

H225,H304,H315,H336,411 Vysoko horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210,P243,P273,P301+310,P331,P302+352,P403+235 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na dobre vetranom  mieste. Uchovávajte v chlade.