Acetonitril p.a.

[ACN, Methyl cyanide]

Katalógové číslo:000031
Vzorec:CH3CN
M.h.:M.h: 41.05 g/mol
CAS:75-05-8
EINECS:200-835-2
Číslo indexu EC:608-001-00-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.