Acetylacetón p.a.

[2,4-Pentanedione, ACAC]

Katalógové číslo (500 ml):A14117
Katalógové číslo (1.000 ml):129960010
Vzorec:C5H8O2
M.h.:100.12 g/mol 
CAS:123-54-6
EINECS:204-634-0

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H302: Škodlivý po požití.
H311 + H331: Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.