Allyltiomočovina p.a. 98%

[Thiosinamine]

Katalógové číslo (10 g):002027
Katalógové číslo (25 g):000385
Vzorec:C4H8N2S
M.h.:116.19 g/mol 
CAS:109-57-9
EINECS:203-683-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.

P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.