Amoniak p.a.

[AMONIAK]

Katalógové číslo:000036
Vzorec:NH3 .H2O
M.h.:17,03 g/mol
CAS:1336-21-6
EINECS:215-647-6
Obsah:26+/-1%
Cl max.:0,0001%
Fe max.:0,000025%

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Bezpečnostné upozornenia – odozva
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.