Anilín p.a.

[Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine]

Katalógové číslo (1.000 ml):001512
Vzorec:C6H5NH2
M.h.:93.13 g/ mol
CAS: 62-53-3
EINECS:200-539-3
ADR/RID 6.1/II, UN 1547

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341: Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.