Arabská guma

[Acacia powder]

Katalógové číslo (50 g):002940
Katalógové číslo (250 g):000039
Vzorec:
M.h.:
CAS: 9000-01-5
EINECS:232-519-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.