Acetón

[Dimethyl ketone, Propanone]

Katalógové číslo (1.000 ml): Aceton p.a.000029
Katalógové číslo (1.000 ml): Aceton č.000030
Vzorec:C3H6O
M.h.:58,08 g/mol
CAS:67-64-1
EINECS:200-662-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.