Acetón č.

[Dimethyl ketone, Propanone]

Katalógové číslo (1.000 ml):000029
Vzorec:C3H6O
M.h.:58,08 g/mol
CAS:67-64-1
EINECS:200-662-2
Obsah min.:99,3 %
d204:0,790-0,792
H2O (K.F.):max. 0,8%

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.  Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.