Benzén p.a.

[Cyclohexatriene]

Katalógové číslo: 1 000 ml000044
Vzorec:C6H6
M.h.:78,11 g/mol
CAS: 71-43-2
EINECS:200-753-7
Obsah:≥ 99,5 %
Iba pre profesionálnych užívateľov

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350 Môže spôsobiť rakovinu
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a
iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.