Benzén

[xxx]

Katalógové číslo:123…
Vzorec:C6H6
M.h.:78,11 g/mol
CAS: 71-43-2
EINECS:200-753-7
Obsah:≥ 99,5 %

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H340: Môže spôsobovať genetické poškodenie.

H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H315: Dráždi kožu.

H350: Môže spôsobiť rakovinu.
P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.