Kyselina citrónová monohydrát p.a.

[2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid]

Katalógové číslo:000168
Vzorec:C₆H₈O₇ * H₂O
M.h.:210.14 g/mol
CAS: 5949-29-1
EINECS:201-069-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.