Izopropylalkohol

[2-Propanol,Isopropanol, iso-Propanol, IPA]

Katalógové číslo Izopropanol p.a. 99,9%,1 L000069
Katalógové číslo Izopropanol č. 98,5 %, 1L000070
Katalógové číslo Izopropanol p.a. 99,9%,10L002269
Vzorec:C₃H₈O
M.h.:60.1 g/mol
CAS:67-63-0
EINECS:200-661-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.