Metanol p.a.

[MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol]

Katalógové číslo 000071
Vzorec:CH₃OH
M.h.:32.04 g/mol
CAS: 67-56-1
EINECS:200-659-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H370: Spôsobuje poškodenie orgánov.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.