Metol p.a.

[4-(Methylamino)-phenol sulphate]

Katalógové číslo: 100 g001936
Vzorec:C14H20N2O6S
M.h.:344,39 g/mol
CAS: 55-55-0
EINECS:200-237-1
Obsah:≥ 99 %
Iba pre profesionálnych užívateľov

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (po požití).
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.