Izoamylalkohol p.a.

[iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol]

Katalógové číslo ,1 L000068
Vzorec:C₅H₁₂O
M.h.:88.15 g/mol
CAS:123-51-3
EINECS:204-633-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.