Izooktán p.a.

[2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmethane, iso-Octane]

Katalógové číslo (1.000 ml):000067
Vzorec:C₈H₁₈
M.h.:114.23 g/mol
CAS: 540-84-1
EINECS:208-759-1
ADR/RID UN 1262 , 3, II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.