Imerzný olej pre mikroskopiu

[Immersion oil for microscopy]

Katalógové číslo , 100 ml104699.0100
ADR, RIDUN 3082 , 9, III

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.