Cyklohexanol ≥99 %

[Cyklohexanol ≥99 %, for synthesis,Hexahydrophenol]

Katalógové číslo 000045
Vzorec:C₆H₁₂O
M.h.:100.16 g/mol
CAS: 108-93-0
EINECS:203-630-6

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H315: Dráždi kožu.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.