Cyklohexanón p.a.

[Cyclohexanone , Pimelic ketone]

Katalógové číslo 000973
Vzorec:C₆H₁₀O
M.h.:98.14 g/mol
CAS: 108-94-1
EINECS:203-631-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H226: Horľavá kvapalina a pary.
H302 + H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.