Chlorid amónny p.a.

[Ammonium chloride ,Sal ammoniac]

Katalógové číslo: 1 kg000107
Vzorec:NH₄Cl
M.h.:53.49 g/mol
CAS: 12125-02-9
EINECS:235-186-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.