Chlorid bárnatý dihydrát p.a.

[Barium dichloride]

Katalógové číslo: 1 kg001114
Vzorec:BaCl₂ * 2 H₂O
M.h.:244.28 g/mol
CAS: 10326-27-9
EINECS:233-788-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.
H332: Škodlivý pri vdýchnutí.

P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.