Chlorid mangánatý tetrahydrát p.a.

[Manganese dichloride]

Katalógové číslo (1.000 ml):000154
Vzorec:MnCl₂ * 4 H₂O
M.h.:197.91 g/mol
CAS: 13446-34-9
EINECS:231-869-6
ADR/RID UN 3288 , 6.1, III

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.