Chlorid vápenatý bezvodý p.a.

[Calcium dichloride]

Katalógové číslo: Granulovaný 1 kg000109
Katalógové číslo: Práškový 500 g
Vzorec:CaCl₂
M.h.:110.98 g/mol
CAS: 10043-52-4
EINECS:233-140-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.