Chlorid vápenatý dihydrát p.a.

[Calcium chloride dihydrate]

Katalógové číslo: 1 kg003167
Vzorec:CaCl₂*2H₂O
M.h.:147.01 g/mol
CAS: 10035-04-8
EINECS:233-140-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.