Octan zinočnatý dihydrát p.a.

[Zinc acetate dihydrate]

Katalógové číslo 1 kg001507
Vzorec:C₄H₆O₄Zn * 2 H₂0
M.h.:219.49 g/mol
CAS: 5970-45-6
EINECS:209-170-2

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.