Peroxid vodíka 35% p.a.

[Hydrogen peroxide]

Katalógové číslo: 1000 g000014
Vzorec:H2O2
M.h.:34,02 g/mol
CAS:7722-84-1
EINECS:231-765-0
Obsah:≥ 35 %
Iba pre profesionálnych užívateľov

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H302: Škodlivý po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H413: Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.