Persíran amónny p.a.

[Ammonium persulfate, Peroxidisulfuric acid diammonium salt]

Katalógové číslo (1.000 g):001481
Vzorec:(NH₄)₂S₂O₈
M.h.:228.19 g/mol
CAS: 7727-54-0
EINECS:231-786-5
ADR/RID 1444 , 5.1, III

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P342 + P311: Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.