Toluén p.a.

[Toluol, Methylbenzene]

Katalógové číslo 000095
Vzorec:C₇H₈
M.h.:92.14 g/mol
CAS: 108-88-3
EINECS:203-625-9

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.