Terpentinový olej

[Oil of turpentine]

Katalógové číslo (1.000 ml):003549
CAS: 8006-64-2
EINECS:232-350-7
ADR/RID 3 III . 1299

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H226 Horľavá kvapalina a pary
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H315 Dráždi kožu
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

P210 Uchovávajte mimo otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.