Tetraboritan dvojsodný dekahydrát p.a.

[Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate]

Katalógové číslo: 1000 g000305
Vzorec:Na₂B₄O₇*10 H₂O
M.h.:381.32 g/mol
CAS:1303-96-4
EINECS:215-540-4
Obsah:99,5%
Iba pre profesionálnych užívateľov

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.