n-Heptán p.a.

[n-Heptane ,Methyl hexane, 1-Methyl hexane]

Katalógové číslo (1.000 ml):000407
Vzorec:C₇H₁₆
M.h.:100.2 g/mol
CAS:142-82-5
EINECS:205-563-8
ADR/RID UN 1206 , 3, II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.