n-Hexán p.a.

[1-Methylpentane]

Katalógové číslo (1.000 ml):000062
Vzorec:C₆H₁₄
M.h.:86.18 g/mol
CAS:110-54-3
EINECS:203-777-6
ADR/RID UN 1208 , 3, II

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361fd: Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.