Uhličitan draselný bezvodý p.a.

[Potassium carbonate anhydrous, potash]

Katalógové číslo: 1 kg000396
Vzorec:K₂CO₃
M.h.:138.21 g/mol
CAS: 584-08-7
EINECS:209-529-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315: Dráždi kožu.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.