Uhličitan sodný dekahydrát p.a.

[Soda, Sodium Carbonate decahydrate]

Katalógové číslo: 1 kg001008
Vzorec:Na₂CO₃ * 10 H₂O
M.h.:286.14 g/mol
CAS: 6132-02-1
EINECS:207-838-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor


H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.