Uhličitan sodný bezvodý, pre analýzu

[Sodium carbonate anhydrous]

Katalógové číslo: 1 kg000023
Vzorec:Na₂CO₃
M.h.:105.99 g/mol
CAS:497-19-8
EINECS:207-838-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor


H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P260: Nevdychujte prach.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.