Jodid draselný p.a.

[Potassium iodide]

Katalógové číslo: 1 kg000164
Vzorec:KI
M.h.:166.00 g/mol
CAS:7681-11-0
EINECS:231-659-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.

P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.