Jód resublimovaný p.a.

[Iodine sublimated for analysis]

Katalógové číslo (100 g):000302
Vzorec:I₂
M.h.:253.8 g/mol
CAS:7553-56-2
EINECS:231-442-4
ADR/RID UN 3495 , 8 (6.1), III

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy X

Nebezpečenstvo

H315: Dráždi kožu.

H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.