Jodid amonný p.a.

[Ammonium iodide ≥99 %, p.a]

Katalógové číslo: 50 g001026
Vzorec:NH4I
M.h.:144,94 g/mol
CAS:12027-06-4
EINECS:234-717-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P260 Nevdychujte prach.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.